Sample Page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V tomto dokumentu Vám představujeme principy a zásady zpracování Vašich osobních údajů a zároveň Vám poskytujeme přehledné informace o následujících skutečnostech

1) Kdo bude mít Vašim osobním údajům přístup a v jakém postavení?
2) Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
3) O jaké osobní údaje půjde?
4) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?
5) Jak zpracování probíhá a jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?
6) Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?
7) Jak můžete své právo uplatnit a kolik Vás to bude stát?

Základní pojmy

Osobní údaje: jsou všechny informace o fyzické osobě, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat
Subjekt údajů: fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány
Správce: je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a nese odpovědnost za jejich zákonné zpracování
Zpracování: je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů (např. shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, šíření, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz, zničení, …)
Zpracovatel: je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce
Příjemce: je osoba, které jsou osobní údaje poskytnuty

Kde dále, kromě tohoto dokumentu, můžete najít problematiku osobních údajů?

Antispamový zákon zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
Zákon o DPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
Zákon o zpracování osobních údajů zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;
Zákon o ochraně spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
Zákon o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

1) Kdo bude Vaše osobní údaje zpracovávat a v jakém postavení?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat především my, společnost ARTENDR s.r.o.
IČ: 24190853 DIČ: CZ24190853, Spisová značka: C 187147 vedená u Městského soudu v Praze
Nádražní 67, 281 51 Velký Osek (dále jen „Artendr“), která bude zároveň správcem Vašich osobních údajů. Další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách http://artendr.cz/.
Jednou z našich povinností jako správce Vašich osobních údajů je poskytnout Vám jako subjektům údajů informace v rozsahu a způsobem uvedeným zejména v čl. 12 a čl. 13 GDPR, což činíme prostřednictvím tohoto dokumentu.
Naše služby jsou poskytovány ve spolupráci s jinými subjekty mimo naši společnost, což vede k nutnosti výměny informací s těmito subjekty, včetně Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje tak budou poskytnuty kromě našich zaměstnanců také externím smluvním partnerům, včetně osob tvořících s námi podnikatelské seskupení, stejně jako jejich zaměstnancům, či smluvním partnerům, kteří přispívají k naplňování účelů zpracování uvedených níže. To vše vždy v rozsahu odpovídajícím příslušnému účelu.
Pro uzavření smluvního vztahu s Vámi a přijetí opatření před uzavřením smlouvy je nezbytné poskytnout Vaše osobní údaje osobě, která Vás bude kontaktovat, připraví pro Vás nabídku, uzavře s Vámi příslušnou smlouvu a dále s Vámi bude komunikovat, to vše v rozsahu vhodném k plnění uvedených činností. Plnění smluvního vztahu s Vámi zpravidla zahrnuje poskytnutí veškerých osobních údajů, které lze s ohledem na okolnosti případu označit za relevantní, odborníkům v příslušných oborech, tedy především advokátní kanceláři a znaleckému ústavu, a případně dalším osobám, které pro Vás budou určeny jako kontaktní tak, aby byly schopny odpovědět na Vaše případné dotazy a poskytnout Vám konzultaci v rámci svých oborů. Vzhledem k tomu, že veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou z důvodu bezpečnosti a efektivity uchovávány a zálohovány elektronicky, jsou předávány také osobám poskytujícím příslušné IT služby.
Jde o subjekty, které jsme pečlivě vybrali a které jsou schopny zabezpečit dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů. S každým z našich externích partnerů je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje také závazek k mlčenlivosti.
Pokud nám to ukládá zákon, jsme povinni Vaše osobní údaje předat také různým státním a mezinárodním orgánům, např. jde-li finanční úřad v případě daňové kontroly, žádosti Policie ČR. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje předány také příslušným orgánům státní správy.
V ostatních případech předáme Vaše osobní údaje mimo naši společnost pouze tehdy, pokud nám to dovolíte.

2) Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

a) uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, případně přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost;
b) plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy České republiky, případně EU, např. plnění účetních a daňových povinností vůči regulačním a státním orgánům, které nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o DPH, nebo plnění povinností vyplývajících pro nás z GDPR a dalších právních předpisů;
c) zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v
i. případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků, ať již v soudním či jiném řízení, nebo v rámci mimosoudního jednání, včetně nutnosti souvisejících kroků zahrnujících zpravidla předání údajů vybranému advokátovi k vypracování právních analýz, návrhu vhodného postupu a jeho realizaci, předložení příslušného návrhu a důkazů soudu či jiným orgánům v průběhu soudních sporů, nebo jiných řízení (např. exekutorovi v případě exekučního řízení), apod.;
ii. přímém marketingu v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy;
d) vyhodnocování úspěšnosti řešených případů a spokojenosti klientů za účelem zlepšování kvality námi poskytovaných služeb a odpovídajícího nastavení produktů;
e) marketingu a další obchodní komunikace, zejména pro informování Vaší osoby o dalších produktech a službách společnosti Artendr a třetích osob, nebo zveřejňování výsledků úspěšných případů a/nebo fotografií řešené nemovitosti či jejích poruchových částí, např. na sociálních médiích či v jiných sdělovacích prostředcích, případně jiných referenčních údajů týkajících se Vás či řešené nemovitosti ve svých referenčních dokumentech.
Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do dvou kategorií. Účely, pro které jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a účely, pro které jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.
Do první kategorie patří účely zpracování uvedené pod písm. a), b) a c) výše, které představují samy o sobě také právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Naopak zpracování Vašich osobních údajů pro účely uvedené pod písm. d) a e) výše je možné výhradně s Vašim souhlasem.
Bez zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, případně přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost dle písm. a), plnění právních povinností správce dle písm. b) a uplatňování oprávněných zájmů správce dle písm. c) není možné příslušný smluvní vztah uzavřít.
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro vyhodnocování úspěšnosti řešených případů a spokojenosti klientů za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb a odpovídajícího nastavení produktů dle písm. d) a pro marketing a další obchodní komunikaci dle písm. e) jste však oprávněni neposkytnout či kdykoliv odvolat, aniž by to mělo na možnost uzavření či plnění smluvního vztahu vliv. To znamená, že společně můžeme uzavřít smlouvu, aniž bychom zpracovávali Vaše osobní údaje za těmito účely. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů provedená z naší strany před tímto odvoláním.

3) O jaké osobní údaje půjde?

Zpracováváme pouze přiměřené, relevantní, přesné osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Tyto údaje následně aktualizujeme.
Veškeré Vaše osobní údaje, ať už ty, které zpracováváme s Vaším souhlasem nebo bez něj, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být ZN zpracovávány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.
Zpracováváme veškeré Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a které mohou být důležité z hlediska naplnění některého ze stanovených účelů zpracování. To zahrnuje údaje, které obsahují Vámi poskytnuté dokumenty a informace, a také další údaje, které vyplynou z řešení Vašeho případu a koordinace se subjekty, kterým jsou Vaše údaje zpřístupňovány dle bodu 1) výše. Jde zejména o Vaše základní osobní údaje, údaje o smlouvě a službě, kterou si u nás objednáte, údaje o průběhu řešení Vašeho případu, údaje z naší vzájemné komunikace, a další níže uvedené údaje.
Největší množství osobních údajů zpracováváme za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu s Vámi, a také pro vyhodnocování úspěšnosti řešených případů a spokojenosti klientů. Důvodem je snaha o poskytnutí co nejkvalitnější služby a maximální součinnosti profesionálním způsobem, dlouhodobý vývoj služeb, a omezení nutnosti Vás zatěžovat dodatečnými dotazy ohledně skutečností, které jste nám již sdělili, nebo dokumentů, které jste nám již předložili, na minimum.
Za účelem plnění našich právních povinností a zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů spočívajících v případné nutnosti stanovení, výkonu nebo ochrany našich právních nároků zpracováváme pouze osobní údaje předpokládané příslušnými právními předpisy. Za účelem marketingu a další osobní komunikace zpracováváme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje.
Nezpracováváme údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, či filozofickém přesvědčení, nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace Vaší osoby, údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, zahrnují:

a) Identifikační údaje
Mezi základní údaje, na základě kterých jsme schopni Vás jednoznačně identifikovat, patří Vaše:
jméno, příjmení, titul, datum narození a adresa trvalého bydliště.
V případě, že jste smlouvu uzavíráte v postavení podnikatele, patří mezi identifikační údaje také Vaše:
sídlo a identifikační číslo.
b) Kontaktní údaje
Údaje, na základě kterých jsme schopni Vás v případě potřeby kontaktovat, patří Vaše:
doručovací adresa (může být shodná s adresou Vašeho trvalého bydliště), telefonní číslo a e-mailová adresa, či jakýkoliv jiný Vámi preferovaný kontaktní údaj, který nám sdělíte, a který umožní efektivní vzájemnou komunikaci (např. datová schránka nebo kontaktní a identifikační údaje Vašeho zástupce).
c) Údaje týkající se plnění smlouvy uzavřené mezi námi a další osobní údaje Vámi poskytnuté v rámci smlouvy, jiného předaného dokumentu, nebo na osobním jednání či v rámci vzdálené komunikace, a to včetně pozdějších aktualizací.
Podle okolností konkrétního případu a využívaného produktu se může jednat zejména o:

kopie smlouvy, na jejímž základě jste nabyli/hodláte nabýt vlastnické právo k nemovité věci, informace a dokumentaci vztahující se k této nemovitosti, zejména fotografie a odborné posudky, informace a doklady o okolnostech prodeje, záznamy o komunikaci s protistranou a s námi, informace a doklady o následném průběhu a výsledku řešení Vaší situace prostřednictvím znaleckého ústavu a advokátní kanceláře, záznamy o splatnosti a řádném splnění právních povinností z příslušné smlouvy, např. faktury, číslo bankovního účtu, doklady o provedené úhradě apod.
V případě, kdy Vaše osobní údaje před uzavřením smlouvy s Vámi nezískáváme přímo od Vás, ale prostřednictvím některého z našich smluvních partnerů, který je získá od Vás, obdržíme od tohoto partnera pouze následující údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, telefon, email, adresu trvalého pobytu/bydliště, doručovací nebo jinou Vaši kontaktní adresu a okolnosti rozhodné pro doporučení Vaší osoby smluvním partnerem.
Tyto údaje slouží k přijetí opatření před uzavřením smlouvy, konkrétně abychom se mohli rozhodnout, zda Vás budeme kontaktovat, mohli Vás následně kontaktovat, připravit pro Vás nabídku, a případně s Vámi uzavřít s Vámi příslušnou smlouvu. Od našeho partnera obdržíme také Váš souhlas s předáním uvedených údajů naší společnosti, který obsahuje také Váš podpis.

Po uzavření smlouvy s Vámi získáváme od advokátní kanceláře, které je z Vaší strany zproštěna mlčenlivosti vůči nám, Vaše osobní údaje týkající se aktuálního stavu řešení vašeho případu. Od znaleckého ústavu získáváme údaje o technickém stavu řešené nemovitosti. Tyto údaje jsou nezbytné k plnění smlouvy s Vámi a slouží také k evidenci a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých případů. Advokátní kancelář tyto údaje získává od Vás a z povahy věci také od dalších subjektů účastnících se řešení Vašeho případu, např. znalec, protistrana, jejich zástupci.

4) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?

Všechny osobní údaje, ať už ty, které zpracováváme s Vaším souhlasem nebo bez něj, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění příslušného účelu, pro který byly zpracovány. Poté mohou být z naší strany zpracovávány pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.
Pro účely uzavření smluvního vztahu s Vámi zpracováváme Vaše osobní údaje pouze do doby, než uzavření smlouvy výslovně odmítnete, nebo se z jiného důvodu stane zřejmým, že smlouva mezi námi uzavřena nebude.
Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi námi a k zajištění našich souvisejících práv a právem chráněných zájmů Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.
Plnění právních povinností uložených nám právními předpisy České republiky a EU vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů dle zákonných lhůt, které tyto předpisy stanovují, a to i po zániku smlouvy mezi námi. Tím je například zákon o DPH, který nám ukládá uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytnutým službám deset (10) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, nebo zákon o účetnictví, podle nějž máme povinnost uchovávat po dobu pět (5) let veškeré účetní doklady.
Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas neodvoláte, pak po dobu pěti (5) let ode dne zániku práv a povinností z příslušné smlouvy. Tuto dobu prodlužujeme v případě údajů zpracovávaných pro účely marketingu a další obchodní komunikace v případě, kdy na některou ze zaslaných nabídek pozitivně zareagujete, např. sdělíte, že pro Vás byla užitečná, nebo projevíte zájem o podrobnosti, na dobu pěti (5) let od takové reakce. V případě údajů zpracovávaných pro účely vyhodnocování úspěšnosti řešených případů tyto po uplynutí uvedené lhůtě uchováváme pouze ve formě, která již neumožňuje Vaši identifikaci.
Výše uvedené doby budou vždy zkráceny v případě, kdy na základě jiných okolností případu dospějeme k závěru, že příslušný účel, pro který byly Vaše osobní údaje uchovávány, byl již bezezbytku naplněn.

5) Jak zpracování probíhá a jak Vaše osobní údaje chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparetním způsobem, a to pro účely uvedené výše a způsobem, který je s těmito účely slučitelný.
Vaše osobní údaje zpracováváme jak automatizovaně, v rámci našich informačních systémů, tak i manuálně. Manuální zpracování provádějí naši zaměstnanci, případně třetí osoba uvedená v seznamu zpracovatelů. Všechny osoby, které se dostávají do styku s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Za účelem ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou dat, jejich zničením či poškozením, používáme vhodná technická a organizační opatření, která zohledňují povahu, rozsah, kontext, účely zpracování i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody, stejně jako stav techniky a náklady na provedení. Tato opatření pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

6) Jakým způsobem máte možnost zpracování Vašich osobních údajů ověřit či ovlivnit?

Osobní údaje zpracováváme transparentně a korektně, tak jak to vyžaduje platná a účinná legislativa. Pokud budete mít otázky nebo požadavky ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit způsobem, který v komunikaci s námi běžně používáte, např. prostřednictvím webového formuláře, emailu, telefonicky nebo také návštěvou v našem sídle (blíže viz bod 7 níže).
Máte zejména následující možnosti, jak ověřit či ovlivnit zpracování Vašich osobních údajů
a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům
Pokud si nejste jistí, (i) zda zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) v jakém rozsahu, (iii) z jakého důvodu, (iv) jak dlouho je hodláme zpracovávat, (v) komu jsou zpřístupňovány, (vi) jaké máte ve vztahu k Vašim osobním údajům další práva, nebo (vi) z jakého zdroje jsme Vaše osobní údaje získali (pokud jsme je nezískali přímo od Vás), můžete nás o tyto informace požádat.
Na Vaši žádost Vám poskytneme také kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat více kopií, jsme nuceni Vás upozornit, že jsme oprávněni Vám vyúčtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.
Požádáte-li nás v elektronické formě, odpovíme Vám také elektronicky, pokud současně nepožádáte o jiný způsob komunikace.
Podrobnosti stanoví čl. 15 GDPR.
b) Právo na opravu Vašich osobních údajů
Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nesprávné, nepřesné či neúplné, máte právo požádat nás o jejich opravu, aktualizaci, případně doplnění.
Podrobnosti stanoví čl. 16 GDPR.
c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů
Pokud máte za to, že Vaše osobní údaje (i) zpracováváme protiprávně, (ii) některé z nich již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (iii) jsou zpracovávány i přes odvolání Vašeho souhlasu (a současně neexistuje jiný právní důvod, na základě kterého jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat), (iv) má být kladně vyřízena vznesená námitka proti zpracování (viz níže), (v) nutnost vymazání vyplývá z právního předpisu České republiky, nebo EU, máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, kterých se to týká.
Vašemu požadavku však nebudeme moci vyhovět, pokud bude neoprávněný, nebo pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, splnění právní povinnosti, kterou musíme dodržet nebo pro účel archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, nebo pro statistické účely, což po nás může vyžadovat například Český statistický úřad, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Podrobnosti stanoví čl. 17 GDPR.
d) Právo na omezení zpracování
Pokud máte za to, že (i) osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné, (ii) k jejich zpracování dochází protiprávně a namísto výmazu upřednostňujete omezení jejich použití, (iii) již nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje naplnění žádného z námi stanovených účelů, ale požadujete je pro určení, výkon, či obhajobu právních nároků, nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování (viz níže), máte právo nás požádat o omezení zpracování příslušných osobních údajů do doby, než budeme schopni si přesnost, soulad zpracování se zákonem, či oprávněnost Vaší námitky ověřit, případně než Vám vaše osobní údaje pro účely Vašich právních nároků poskytneme.
e) Právo na přenositelnost údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní automatizovaně, máte právo požádat nás, abychom v tomto rozsahu poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje jinému správci, kterého si určíte, je-li to technicky proveditelné.
f) Právo vznést námitku proti zpracování
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů máte tehdy, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely (i) přímého marketingu, nebo (ii) z důvodu našeho oprávněného zájmu a tyto zájmy nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. V takovém případě již nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
g) Právo odvolat souhlas
Bez některých osobních údajů, které zpracováváme za účelem uzavření či plnění smlouvy, není možné smlouvu uzavřít. Pokud však ke zpracování osobních údajů požadujeme Váš souhlas (zejména pro marketingové a obchodní účely), máte právo tento souhlas neposkytnout anebo kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na možnost uzavření či plnění smlouvy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít zpět i jen částečně (ohledně konkrétních osobních údajů), a to jakoukoliv formou uvedenou níže.

7) Jak můžete své právo uplatnit a kolik Vás to bude stát?

Uplatnění Vašich práv je bezplatné.
Budou-li však Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené z důvodu opakování, jsme oprávnění buď uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení či učiněním požadovaných úkonů, anebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, resp. o totožnosti osoby, která využívá svého práva, může se stát, že Vás požádáme o dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti.
Vaše práva, včetně odvolání či omezení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete uplatnit

a) osobně v naší kanceláři na adrese Václavské náměstí 806/62, 110 00 Nové město, Praha 1;
b) písemně zasláním žádosti na adresu naší kanceláře Václavské náměstí 806/62, 110 00 Nové město, Praha 1;
c) elektronicky
i. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, v záložce „Kontakty“ http://artendr.cz/
ii. emailem zaslaným na adresu info@artendr.cz

Pokud uplatníte některé ze svých práv, můžete očekávat naši reakci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy nám Vaše žádost došla, případně byla osobně či telefonicky sdělena.
Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O tomto prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti, včetně odůvodnění.
Pokud pro komunikaci s námi z důvodu uplatnění některého ze svých práv, zvolíte elektronickou formu, poskytneme Vám informace o Vaší žádosti rovněž elektronicky. Pokud preferujete jiný způsob poskytování informací o Vaší žádosti (například písemně, či ústně) a sdělíte nám jej, pokusíme se s Vámi komunikovat Vámi vybraným způsobem, a to za předpokladu, že budeme schopni jednoznačně prokázat Vaši totožnost.
Budeme Vás informovat o vyřízení Vaší žádosti i za předpokladu, že nepřijmeme opatření, o nějž jste nás požádali, jakož i o důvodech, proč jsme tak učinili.
Všem příjemcům, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, oznámíme veškeré opravy, omezení nebo výmazy osobních údajů s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud nesouhlasíte ať už se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, nebo máte za to, že při jejich zpracování došlo z naší strany k porušení pravidel ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to
elektronicky na: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10
na telefonu: +420 234 665 111
písemně na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

V Praze dne 16. července 202O

Artendr s.r.o.

TOP